Informacja dla obligatariuszy obligacji wyemitowanych przez GANT Develompent s.a. z siedzibą w Legnicy
Obligacje serii AX Obligacje serii H Obligacje serii AW Obligacje serii D

Księgowość

Kancelaria świadczy profesjonalne usługi księgowe wszystkim podmiotom gospodarczym bez względu na ich wielkość i formę prawną prowadzenia działalności. Oferujemy całościową obsługę zgodną z przepisami ustawy o rachunkowości, dostosowaną do indywidualnych potrzeb każdego Klienta. Posiadamy wydany przez Ministerstwo Finansów certyfikat uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Prowadzimy w imieniu Klientów pełną księgowość, podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewidencję ryczałtu, rejestr VAT, ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Zapewniamy kontynuację prowadzenia ksiąg rachunkowych w razie przejęcia usług w trakcie roku. Sporządzamy i przekazujemy do Urzędów Skarbowych deklaracje podatkowe - CIT, PIT, VAT, przygotowujemy sprawozdania finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, cash-flow i inne), sprawozdania z transakcji obrotu wewnątrzunijnego, sprawozdania statystyczne.

Jako że jesteśmy zorientowani na kompleksową obsługę naszych Klientów, oferujemy również usługi polegające na naliczaniu wynagrodzeń pracowniczych oraz prowadzeniu akt osobowych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy. W szczególności sporządzamy listy płac, prowadzimy rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne osób zatrudnionych przez Klienta, sporządzamy wszelkie niezbędne deklaracje.

Dbamy również o regulację procesów biznesowych naszych Klientów, w oparciu o analizę relacji koszty-przychody-zysk oraz wpływy-wydatki. Oferujemy więc wsparcie przy planowaniu, sterowaniu i kontroli wszelkich procesów lub projektów naszych Klientów, poprzez przygotowywanie i udostępnianie potrzebnych do tego informacji.

Kancelaria Prawnicza
Koziński Rosicki i Wspólnicy
ul. Kościuszki 1/3
50-037 Wrocław
tel. 071 78 33 250
fax. 071 78 33 256

© by JARLEY