Obligacje serii H

GŁOSZENIE

Kancelaria Prawnicza Koziński Rosicki i Wspólnicy spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kościuszki 1/3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000286859 [Administrator Hipoteki], działając na podstawie umowy z dnia 5 czerwca 2013 r. z późniejszymi zmianami [Umowa o Administrowanie Hipoteką], zawartej z GANT DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025000 [Emitent],

jako administrator hipoteki umownej łącznej

do kwoty 28.000.000 zł [Hipoteka] ustanowionej na nieruchomościach opisanych w księgach wieczystych KR1P/00240133/0, KR1P/00402774/9, nr KR1P/00016692/7 [Przedmiot Zabezpieczenia] stanowiących własność lub współwłasność Kapelanka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000262623 [Dłużnik Rzeczowy], stanowiących zabezpieczenie obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta [Obligacje], zawiadamia osoby uprawnione z Obligacji [Obligatarisze] o przystąpieniu do czynności na rzecz Obligatariuszy, zmierzających do dochodzenia zaspokojenia Obligacji z Przedmiotu Zabezpieczenia. Planowane czynności polegać mają, po ewentualnym bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego Dłużnikowi Rzeczowemu na dobrowolne zaspokojenie Obligacji, na wytoczeniu powództwa, uzyskaniu tytułu wykonawczego przeciwko Dłużnikowi Rzeczowemu oraz zaspokojeniu Obligacji w drodze postępowania egzekucyjnego skierowanego do Przedmiotu Zabezpieczenia obciążonego Hipoteką.

W związku z tym:

 1. Administrator Hipoteki wzywa Obligatariuszy zainteresowanych dochodzeniem na ich rzecz zaspokojenia Obligacji z Przedmiotu Zabezpieczenia do kontaktu z Administratorem Hipoteki.
  Dane kontaktowe:
  kancelaria@krwlex.pl
  Tel. 71 78 33 250
  Fax. 71 78 33 256
  Radca Prawny Przemysław Rosicki p.rosicki@krwlex.pl
  Radca Prawny Tomasz Koziński t.kozinski@krwlex.pl
 2. Administrator Hipoteki informuje, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami, Umową o Administrowanie oraz treścią Hipoteki, posiada legitymację do dochodzenia zaspokojenia Obligacji wyłącznie z Przedmiotu Zabezpieczenia w drodze czynności prawnych podejmowanych wobec Dłużnika Rzeczowego. W szczególności Administrator Hipoteki wyjaśnia, iż nie posiada legitymacji prawnej do dochodzenia zaspokojenia Obligacji w drodze czynności prawnych podejmowanych wobec Emitenta.
 3. Administrator Hipoteki informuje, iż zgodnie z Umową o Administrowanie Hipoteką, w braku zapewnienia przez Emitenta środków na pokrycie kosztów i wydatków sądowych oraz egzekucyjnych na dochodzenie przez Administratora Hipoteki zaspokojenia Obligacji z Przedmiotu Zabezpieczenia, obowiązek zapewnienia środków na pokrycie kosztów i wydatków sądowych oraz egzekucyjnych na dochodzenie przez Administratora Hipoteki zaspokojenia Obligacji z Przedmiotu Zabezpieczenia spoczywa na Obligatariuszach.
 4. Obligatariusze zainteresowani dochodzeniem przez Administratora Hipoteki na ich rzecz zaspokojenia Obligacji z Przedmiotu Zabezpieczenia powinni przekazać Administratorowi w oryginale lub uwierzytelnionej notarialnie lub urzędowo kopii aktualne świadectwo depozytowe potwierdzające uprawnienia Obligatariuszy z Obligacji.
 5. Obligatariusze powinni niezwłocznie poinformować Administratora Hipoteki o utracie statusu obligatariusza związku ze zbyciem Obligacji lub wykupieniem przez Emitenta posiadanych przez nich Obligacji, a także o zawarciu umów lub porozumień, których przedmiotem byłaby jakakolwiek zmiana warunków dotyczących spełnienia świadczeń wynikających z Obligacji.
 6. O dalszych czynnościach dotyczących zaspokojenia Obligatariuszy z Przedmiotu Zabezpieczenia, Administrator Hipoteki informować będzie za pośrednictwem swojej strony www, a nadto w sposób indywidualnie uzgodniony z poszczególnymi Obligatariuszami.